Logga in
Logga ut

Flytt av mätstation avslöjar luftproblemen

På tok för höga halter av kvävedioxider och partiklar. Det är facit för luftmätningarna på Kungsgatan hittills i år. Förklaringen kan vara att mätstationen flyttats.

Halterna av kvävedioxider har överskridits tolv gånger bara den senaste månaden. Och tittar man på dygnsvärdena från årsskiftet och framåt intar mätstationen på Kungsgatan 67 en topposition i östra Svealand – här har normen oftare överskridits än vid mätstationer vid Essingeleden, E4 Häggvik och Sveavägen i Stockholm.

Halterna av större partiklar, PM10, har överskridit normen på 50 mikrogram per kubikmeter luft vid fyra tillfällen hittills i år, halter över 370 mikrogram har uppmätts. När det gäller mindre partiklar, PM2.5, är halterna nu medelmåttiga, men har tidigare denna månad överskridit normen minst fem dygn i sträck.

Olika förhållanden

En orsak till resultatet kan vara att mätstationen på Kungsgatan flyttats. Tidigare låg den utanför Stadshuset, på Kungsgatan 42, men inför ombyggnaden av fastigheten flyttades den i maj förra året till Kungsgatan 67, i höjd med Vretgränd.

– En utredning som gjorts visar att det råder olika meteorologiska förhållanden på de båda platserna. Gaturummets utformning skiljer sig också. På Kungsgatan 67 koncentreras trafiken till tre filer, på det tidigare stället fördelades trafiken på fyra, fem filer, säger Olof Öhlund, miljö- och hälsoskydds­inspektör i Uppsala kommun.

Den nya mätpunkten uppfyller Naturvårdsverkets kriterier om att mätningar bör göras på den sida av gatan där man kan förvänta de högsta halterna. Slutsatsen torde därmed bli att de luftföroreningar som nu uppmätts mer korrekta än de som noterats tidigare.