Logga in
Logga ut

Taket är den nya trädgården

Odlingslådor på taken, orangerier och inbyggda växthus. I Uppsalas nya bostadsområden utnyttjas huskropparna för att maximera grönskan.

– Det kommer att bli vanligt att se folk som odlar uppe på taken, säger Sara Ryttar, landskapsarkitekt i Uppsala kommun.

Nya Rosendal är ett bra exempel på hur grönytorna nu börjat leta sig upp från marknivån till taken. Här har många av de nya bostadshusen sedumtak, det vill säga tak med levande växtlighet som takbeläggning. De är inte bara vackra att se på utan binder också luftföroreningar och minskar behovet av stora dagvattensystem.

Även biotoptak är på gång i Rosendal. De har en större biologisk mångfald än sedumtaken och kan även innehålla stenrösen och insektshotell.

Odling påbjudes

Många av bostadshusen i etapp II och III har takterrasser där de boende har möjlighet att odla.

– Odling är inget vi haft krav på från kommunens sida, däremot har vi uppmuntrat byggherrarna att satsa på det. Och nästan alla har också valt att göra det, säger Sara Ryttar.

En av byggherrarna erbjuder till och med odlingspaket åt dem som köper en bostad i deras hus – ett startpaket med fruktträd eller bärbuskar på gården eller balkongen, en odlingslott på gården samt en odlingskurs.

Regnvatten skördas

För att underlätta odlandet ingår på sina håll även trädgårdskomposter och så kal­lade regnskördartunnor, där regnvattnet kan tas till vara för bevattning. Den gemensamma nämnaren för de olika odlingsprojekten är att allt som växer ska vara ätbart.

Den som flanerar runt i nya Rosendal om några år kommer också att se många växthus, antingen fristående eller integrerade i själva bostadshusen. Även orangerier blir ett vanlig inslag här, liksom gröna fasader där växter klänger eller klättrar på väggarna.

– Allt det gröna gör boendemiljöerna mera trivsamma. Forskning visar också att vårt välbefinnande ökar när vi har grönska i vår absoluta närhet. Det är avstressande och påverkar barns inlärningsförmåga positivt, säger Sara Ryttar.

Utekök i allt det gröna

Den sociala gemenskapen främjas på olika sätt i Rosendal, i några fall med utekök och ombonade matplatser på takterrasserna.

”De generösa ytorna för avkoppling, det vackra sedumtaket och den varierade växtligheten bildar tillsammans – en egen botanisk trädgård”, heter det i ett av koncepten.

Men det finns också en mera praktisk förklaring till alla gröna satsningar. I takt med att fler huskroppar växer upp skuggar de markytorna och de nya gårdarna.

– När gården lyfts till taknivå får man in mer ljus och grönska i en stadsdel som annars skulle bli ganska hård och tät, förklarar Sara Ryttar.

Att tak och väggar kan utnyttjas för grönska gör det dessutom lättare för byggherrarna att uppfylla kommunens krav på grönska på fastighetsmarken.