Logga in
Logga ut

”Det måste gå att ta sig fram i Uppsala”

Debatt. Underlättar man för alla trafikslag att ta sig fram blir Uppsala en tryggare och mer attraktiv stad. Det skriver representanter för Centerpartiet.

Det måste gå att komma fram i Uppsala! Bussar, bilar, cyklar, gående och utryckningsfordon samsas idag om det gemensamma gaturummet.

Sedan de rödgröna tog över ledningen i kommunen har det påbörjats ett systematiskt arbete för att försämra framkomligheten för bilarna. Men det drabbar emellertid inte bara bilisterna, utan alla som rör sig i gaturummet.

De dåligt koordinerade gatuarbetena i Uppsala drabbar utöver bilisterna också kollektivtrafiken, cyklisterna och utryckningsfordonen. Detta skapar mycket långa köer både i och till innerstaden.

Köbildningen i sig ökar utsläppen av exempelvis miljöfarliga partiklar och avgaser men är även ett samhällsekonomiskt problem då det leder till längre restider.

De omfattande gatuarbetena och ineffektiva trafiklösningarna har även lett till att regionens kollektivtrafik och utryckningsfordon har svårt att komma fram. De försenade stads- och regionbussarna riskerar att leda till att det kollektiva resandet i hela regionen minskar och att folk väljer bilen istället för bussen.

För att fler ska åka kollektivt krävs att kollektivtrafiken går i tid och är effektiv. När bussar behöver stanna på grund av trängsel och gatuarbeten försämras förutsättningarna för fler att åka kollektivt.

Samtidigt får ambulans och räddningstjänst det allt svårare att komma fram snabbt och effektivt. Ambulansstationen i Uppsala är placerad vid Akademiska sjukhuset. Detta innebär att när en utryckning behöver göras längre ut i kommunen behöver ambulansen åka igenom den centrala staden.

Den nuvarande trafiksituationen gör att tiden för ambulansen att komma ut till exempelvis Knutby blir mycket längre.

För Centerpartiet är det viktigt att det går att transportera sig till, från och i den centrala staden. Vi vill se till att det är möjligt för alla transportslag att samsas i det gemensamma gatuutrymmet, utan trafikinfarkter och olyckor.

Vi vill se bättre koordinerade gatuarbeten och pendlarparkeringar i stadens utkanter. Vi vill hellre ha riktiga parkeringsplatser, gärna i parkeringshus, än dagens omfattande parkeringar längs gatan som försvårar framkomligheten.

Med det underlättar vi för alla att komma fram, och gör det mer attraktivt, säkert och tryggt att transporteras i vår stad och region.

 
 

Debatt

Insändare